Ενότητες

Ε.Ε. #1
Ε.Ε. #2
Ε.Ε. #3
Ε.Ε. #4
Ε.Ε. #5
Ε.Ε. #6
Ε.Ε. #7
Ε.Ε. #8
Ε.Ε. #9
Ε.Ε. #10
Ε.Ε. #11
Ε.Ε. #12
Ε.Ε. #13
Ε.Ε. #14
Ε.Ε. #1

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ1 –Ανάπτυξη πειραματικής οπτοακουστικής συσκευής για την απεικόνιση του εσωτερικού των ιστών φύλλων ελιάς και τον εντοπισμό φυτοπαθογόνων βακτηρίων της οικογένειας Xanthomonadaceae.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ανθρωπομήνες: 23,40

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 24

Προϋπολογισμός: 127.926,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 127.926,00 €

Ε.Ε. #2

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ2 – Δημιουργία πρωτότυπου συστήματος επιτραπέζιου (ή και πιθανά φορητού) για τον εντοπισμό προσβολής φυτοπαθογόνων βακτηρίων της οικογένειας Xanthomonadaceae με μη καταστροφική παρέμβαση (non-invasive).

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 25

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 54.030,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 54.030,00 €

Ε.Ε. #3

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ3 – Καινοτόμος Παραγωγή Υδροξυτυροσόλης από μικροβιακά εργοστάσια.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΒΒΕ – ΕΛΜΕΠΑ

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 24

Προϋπολογισμός: 66.211,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 66.211,00 €

Ε.Ε. #4

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ4 – Βελτιστοποίηση της παραγόμενης Υδροξυτυροσόλης μέσω της βελτιστοποίησης της μεταβολικής ροής ή/και της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΒΒΕ – ΕΛΜΕΠΑ

Ανθρωπομήνες: 17,40

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 24

Προϋπολογισμός: 67.965,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 67.965,00 €

Ε.Ε. #5

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ5 – Χρήση πράσινης τεχνολογίας απομόνωσης της Υδροξυτυροσόλης με τη χρήση ιοντοανταλλακτικών ρητινών τύπου XAD για τη δέσμευση της ΗΤ που περιέχεται στο θρεπτικό μέσο παραγωγής – Παραγωγή εμπλουτισμένου εκχυλίσματος Υδροξυτυροσόλης με έκλουση και χρήση αλκοολικού διαλύτη.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΒΒΕ – ΕΛΜΕΠΑ

Ανθρωπομήνες: 10,00

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 24

Προϋπολογισμός: 33.805,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 33.805,00 €

Ε.Ε. #6

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ6 – Ανάπτυξη και εφαρμογή περαιτέρω πράσινων τεχνικών εκχύλισης στο επεξεργασμένο θρεπτικό υλικό της ΕΕ5.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE A.E.

Ανθρωπομήνες: 15,00

Έναρξη (μήνας): 6

Τέλος (μήνας): 18

Προϋπολογισμός: 64.000,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 51.200,00 €

Ε.Ε. #7

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ7 – Χημική ανάλυση εκχυλισμάτων.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE A.E.

Ανθρωπομήνες: 14,00

Έναρξη (μήνας): 8

Τέλος (μήνας): 18

Προϋπολογισμός: 62.450,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 49.960,00 €

Ε.Ε. #8

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ8 – Αξιολόγηση ΗΤ στην ικανότητα της να ελέγχει την ανάπτυξη ειδών των γενών Xanthomonas και Xylella σε in-vitro ή/και in-vivo πειράματα.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΒΒΕ – ΕΛΜΕΠΑ

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 19

Τέλος (μήνας): 30

Προϋπολογισμός: 41.740,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 41.740,00 €

Ε.Ε. #9

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ9 – Εφαρμογή απλής (single) ή/και πολλαπλής (multiplex) διαγνωστικής PCR για την γρήγορη ανίχνευση παθογόνων Xanthomonadaceae στους ιστούς διάφορων ξενιστών.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΒΒΕ – ΕΛΜΕΠΑ

Ανθρωπομήνες: 12,00

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 30

Προϋπολογισμός: 35.095,00 €

Δημόσια Δαπάνη: 35.095,00 €

Ε.Ε. #10

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:ΕΕ10 – Κατασκευή μικρό-συστοιχίας DNA για την ανίχνευση φυτοπαθογόνων της οικογένειας Xanthomonadaceae.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΙΜΒΒ – ΙΤΕ

Ανθρωπομήνες: 28,40

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 140.020,50 €

Δημόσια Δαπάνη: 140.020,50 €

Ε.Ε. #11

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ11 – Εγκατάσταση συστημάτων διάγνωσης και αξιολόγησης του φυτωριακού υλικού ως προς την παρουσία φυτοπαθογόνων Xanthomonadaceae.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): RHODOLAND NURSERIES

Ανθρωπομήνες: 6,00

Έναρξη (μήνας): 25

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 39.000.00 €

Δημόσια Δαπάνη: 31.200,00 €

Ε.Ε. #12

Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ12 – Παραλαβή Υδροξυτυροσόλης και διαμόρφωση σε τελικό προϊόν βιομηχανικής κλίμακας.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): AGROCHEMICALS

Ανθρωπομήνες: 15,00

Έναρξη (μήνας): 25

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 49.500.00 €

Δημόσια Δαπάνη: 39.600,00 €

Ε.Ε. #13

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:ΕΕ13 – Πιστοποιήσεις – Έρευνα Αγοράς – Μελέτη (κόστους-οφέλους).

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΙΝΑΔΕ

Ανθρωπομήνες: 36,00

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 195.600.00 €

Δημόσια Δαπάνη: 156.480,00 €

Ε.Ε. #14

Τίτλος Ενότητας Εργασίας:ΕΕ.14 – Μελέτες – σκοπιμότητας.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΜΤΣ: Μελέτες Τεχνικής Σκοπιμότητας (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΙΝΑΔΕ

Ανθρωπομήνες: 36,00

Έναρξη (μήνας): 1

Τέλος (μήνας): 36

Προϋπολογισμός: 22.000.00 €

Δημόσια Δαπάνη: 15.400,00 €